“Tôi nghĩ thành công là tìm thấy niềm vui trong công việc của mình và không phải dùng chữ hy sinh trong bất cứ lựa chọn nào.”
“Tôi nghĩ thành công là tìm thấy niềm vui trong công việc của mình và không phải dùng chữ hy sinh trong bất cứ lựa chọn nào.” - Huỳnh Hải Yến ( Chuyên gia mùi hương )
“Nếu bạn không thích điều gì, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi được nó thì hãy thay đổi thái độ của mình.”
“Nếu bạn không thích điều gì, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi được nó thì hãy thay đổi thái độ của mình.” - Kaylee Hwang ( VJ của MTV Việt Nam )